Sběrná místa a kontajnery

1       Cíle a ambice projektového záměru

Cílem obce je zlepšení systému pro oddělený sběr komunálního odpadu a odpadu podobného komunálnímu odpadu a celkové zkvalitnění odpadového hospodářství ve spádové oblasti. Tímto krokem se obec snaží maximálně přispět k tomu, aby se dosud zavedený systém separace odpadů v obci zdokonalil a navýšilo se tak množství vytříděného komunálního odpadu. Hlavní myšlenkou žadatele je motivovat občany v obci trvale žijící, ale i chataře a chalupáře k vylepšení třídění komunálního odpadu v obci a k třídění jako takovému. K tomu by měly napomoci nově pořízené sběrné nádoby, které budou umístěny na frekventovaných a snadno dostupných místech v obci, nově vzniklá a zkulturněná sběrná místa.

V rámci tohoto projektového záměru dojde k pořízení sběrných nádob na separovaný odpad, k vybudování nových a k rekonstrukci stávajících sběrných míst na odpady v obci Nemojov. Nově vybudovaná a zrekonstruovaná sběrná místa budou sloužit jako zázemí výhradně pro stávající a nově pořízené sběrné nádoby, jejichž pořízením dojde k navýšení kapacity aktuálně tříděného odpadu se zaměřením na plasty, papír, sklo, velkoobjemový a biologicky rozložitelný komunální odpad. Úprava a vybudování sběrných míst a stavební práce s tím spojené jsou nezbytné výdaje pro úspěšnou realizaci projektu, jelikož dosavadní sběrná místa již nenabízejí dostatečné prostory pro nově pořízené sběrné nádoby.

1.1     Umístění sběrných míst a stavební úpravy

         Výdaje na stavební práce jsou v přímé vazbě na záměr žadatele a jsou nezbytně nutné pro úspěšnou realizaci projektu, jelikož budou tvořit zázemí pro sběrné nádoby, které navyšují sběrnou kapacitu žadatele. Nákladovost nejen stavebních úprav tohoto projektového záměru odpovídá charakteru předmětu a rozsahu projektu, odpovídá také cenám obvyklým v daném odvětví a v místě realizace a je v souladu se zásadami 3E.

         Budovaná a rekonstruovaná sběrná místa jsou umístěna na pozemcích ve vlastnictví obce. Jedná se o tyto pozemky:

         Úpravy sběrných míst budou spočívat zejména ve zpevnění jednotlivých ploch. Sběrná místa budou mít podobu zpevněných ploch, které budou ohraničené obrubníky či konstrukcí, přičemž na každém pozemku budou umístěny minimálně tři kontejnery. Vstup či „nájezd“ na zpevněnou plochu bude dostatečně široký, čímž bude zajištěn dostatek prostoru pro manipulaci s kontejnery při svozu a pro snadný přístup ke kontejnerům pro vhazování odpadu.

1.2     Třídění odpadů a druhy odpadů řešených v rámci projektu

         Třídění odpadů je sběr různých druhů odpadů odděleně od ostatních, čímž dojde k oddělení jednotlivých materiálních druhů odpadů a tím mohou být tyto odpady následně recyklovány a znovu využity. Recyklování šetří nejen životní prostředí, ale i přírodní zdroje. Odpad se shromažďuje ve speciálních kontejnerech, přičemž každý má svou specifickou barvu a slouží vždy pro jeden druh odpadu. Systém třídění odpadů je stanoven v zákoně č. 185/2001 Sb. o odpadech.

         Projekt řeší pouze odpady jasně stanovené textem 126. výzvy Ministerstva životního prostředí. Jedná se o následující druhy odpadů:

 

  • Plasty (katalogové číslo odpadu: 20 01 39)
  • Papír a lepenka (katalogové číslo odpadu: 20 01 01)
  • Sklo (katalogové číslo odpadu: 20 01 02)
  • Objemný odpad (katalogové číslo odpadu: 20 03 07)
  • Biologicky rozložitelný komunální odpad (katalogové číslo odpadu: 20 02 01)
ilustrativní obrázek    

1.3     Pořizované sběrné nádoby

Typ odpaduPočet kontejnerůObjem kontejnerů (m3)
Plasty22,2
Papír22,2
Sklo23
Objemný odpad216
Biologicky rozložitelný odpad318
Celkem1141,4