Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné
za kalendářní rok 2022 a dosažené skutečnosti v témže roce