Opatření ke zvýšení bezpečnosti dopravy na silnici II/299 v Nemojově

Zhotovitel stavby: Pavel Bořek – STAVEBNÍ FIRMA, Poděbradova 2014, 544 01 Dvůr Králové

Cena díla dle SoD: 7 262 670,40 + DPH

SoD – Dodatek č. 1: prodloužení termínu kvůli pandemii COVID 19

SoD – Dodatek č. 2: + vícepráce 514 103,65 – méněpráce 23 994,62 + DPH

Cena díla celkem: 7 752 779,43 Kč

Realizace projektu: 16. 9. 2020 – 30. 4. 2021

Chodníky podél sil. II 299, Nemojov – 1. část“

Poskytovatel dotace:

Statní fond dopravní infrastruktury –

ISPROFOND 5527510177

Výše dotace: 3 185 970,00 – 2021

Bezpečnost dopravy Nemojov

Poskytovatel dotace:

Ministerstvo pro místní rozvoj, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1

Program 11703 – Integrovaný regionální operační program,

Identifikační číslo EIS: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0011579

Výše dotace: 2 439 848,90 – 2021

Cílem projektu je zajištění bezpečné pěší dopravy pro cílovou skupinu tj. všechny účastníky silničního provozu v obci Nemojov za účelem posílení komunitně vedeného místního rozvoje v oblasti dopravy, což napomůže zajistit zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizaci místního potenciálu. Realizovaná opatření zvýší bezpečnost komunikace pěších v těsné blízkosti školy, službami občanského vybavení, obecním úřadem aj.

Realizovaná investice povede ke zvýšení bezpečnosti pěší dopravy a zároveň přispěje ke zlepšení informovanosti účastníků dopravě se sníženou schopností pohybu nebo orientace.