Kanalizace  – stoka „A“ a „C“

Zhotovitel stavby: Stavoka Kosice, a.s., Kosice 130, 503 51 Kosice

Cena díla dle SoD: 38 448 795,38 + DPH

SoD – Dodatek č. 1: přesné vymezení neuznatelných nákladů dle požadavků MZe

SoD – Dodatek č. 2: + vícepráce 2 979 835,94 + DPH

vodovod a rozšíření kanalizačního řadu A3-8

SoD – Dodatek č. 3: prodloužení termínu stavby z 30. 4. 2022 na 4. 11. 2022 kvůli koordinaci se silnicí III/29931 na Starobuckém Debrném

Cena díla celkem: 41 428 631,32 Kč

Realizace projektu: 1. 9. 2020 – 4. 11. 2022

Poskytovatel dotace:

Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, 11000 Praha 1

Program: 12930 – Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II

Identifikační číslo: 129D303004102

Výše dotace: 21 952 000,-

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Smlouva č. DS2020/05990

Výše dotace: 3 000 000,-

Jedná se o odkanalizování oblasti dosud nevyřešených místních částí Starobucké Debrné, Horní Nemojov, Nový Nemojov a část Dolního Nemojova. Touto akcí se docílilo odkanalizování téměř celé obce Nemojov. Zbývá pár lokalit, které jsou velmi nerentabilní k odkanalizování. (dvě chatové oblasti a pár místních domů)

Splašková gravitační kanalizace                …            3170 m potrubí DN 250

ČSOV a výtlak C                                             …            119 m potrubí D75, PE, 1 ks ČSOV

Splašková tlaková kanalizace                     …            Hlavní řady: 158 m potrubí, PE D50

Podružné řady: 5ks čerpacích šachet      …            126 m potrubí, PE D40