Bezpečnost dopravy

  1. výzva s názvem „„MAS KRÁLOVÉDVORSKO – IROP – BEZPEČNOST DOPRAVY A PODPORA UDRŽITELNÉ DOPRAVY II“

VAZBA NA VÝZVU ŘO IROP Č. 53 „UDRŽITELNÁ DOPRAVA – INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD“

Bezpečnost dopravy Nemojov

Cílem projektu je zajištění bezpečné pěší dopravy pro cílovou skupinu tj. všechny účastníky silničního provozu v obci Nemojov za účelem posílení komunitně vedeného místního rozvoje v oblasti dopravy, což napomůže zajistit zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizaci místního potenciálu. Realizovaná opatření zvýší bezpečnost komunikace pěších v těsné blízkosti školy, službami občanského vybavení, obecním úřadem aj.

Realizovaná investice povede ke zvýšení bezpečnosti pěší dopravy a zároveň přispěje ke zlepšení informovanosti účastníků dopravě se sníženou schopností pohybu nebo orientace.

Předmětem projektu je vybudování a rekonstrukce komunikace pro pěší včetně přechodů pro pěší, autobusových zálivů, vodorovného a svislého značení, výsadba zeleně. Cílem projektu je zajištění bezpečnosti v pěší dopravě v obci Nemojov. Projekt je v souladu se schválenou strategií komunitně vedeného rozvoje území MAS KRÁLOVÉDVORSKO. Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.