Závěrečný účet obce Nemojov za rok 2017

vyvěšeno dne 9.7.2018………..sejmuto dne………… Usnesením 1/20/2018 schválilo ZO dne 22.6.2018 závěrečný účet spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nemojov za uplynulý kalendářní rok 2017 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením s výhradou a přijalo nápravná opatření k nápravě chyb a nedostatků. ZO pověřilo starostu kontrolou, aby i nadále byly prostředky opatrovníka vedeny na účtu 261- pokladna a byly…