vyvěšeno dne 21.9.2018………………sejmuto  dne 8.10.2018

Veřejná vyhláška_Dostavba_kanalizace_SPoznámení

Účastníci řízení a dotčené orgány mohou své námitky a stanoviska uplatnit v souladu
s ustanovením § 36 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů, po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí Městského úřadu Dvůr Králové nad
Labem, odboru životního prostředí. Rozhodnutí ve věci bude vydáno nejdříve po uplynutí 10
dnů ode dne doručení tohoto oznámení.
Podle ustanovení § 114 odst. 1 stavebního zákona může účastník řízení uplatnit námitky
proti PD, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je
jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu
nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo ke stavbě.
Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako
účastníka řízení, a důvody podání námitek, k námitkám, které překračují rozsah uvedený ve
větě první, se nepřihlíží.
Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout přede dnem ústního jednání u zdejšího
vodoprávního úřadu MěÚ Dvůr Králové nad Labem (nám. T.G. Masaryka čp. 59, 1. patro,
kancelář č. 16) v úřední dny Po a St: 8 – 17 hodin a při ústním jednání. Nechá-li se některý
z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce plnou moc.
Přidat komentář

Vaše jméno, e-mail a web, nejsou povinnými údaji.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Odstranit zprávuOdeslat