Přístavba školy Nemojov

PŘÍSTAVBA BUDOVY ZŠ V NEMOJOVĚ čp. 101

Název projektu:              Přístavba budovy ZŠ v Nemojově č.p. 101

Registrační číslo:             CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0003707

Základní škola je malotřídní základní školou se 3 třídami, s 5 postupnými ročníky. Vyučování
probíhá ve třech třídách, ve kterých jsou spojeny dva ročníky. Jeden ročník je vyučován
samostatně. Školu navštěvují převážně děti z Nemojova a Starobuckého Debrného, které leží
asi 1 km od školy. Děti docházejí pěšky, v létě na kolech. Kapacita školy byla před rekonstrukcí 55 žáků. Školu
průměrně navštěvovalo 48 dětí. Součástí školy je školní družina. Stravování žáků je
zajištěno v budově mateřské školy a děti musejí na oběd docházet – asi 15 min.

V budově školy jsou tři třídy, sborovna (ředitelna), dvě menší místnosti školní družiny, šatna je přizpůsobena
na chodbě, starší žáci využívají šatnu u tělocvičny. Třídy jsou vybaveny výškově nastavitelným
školním nábytkem, pylonovými tabulemi. Ve druhé třídě je malý počítačový kout. Počítače jsou
využívány i pro potřeby ŠD. Ve třetí třídě je jeden počítačový stůl s jedním počítačem
a dataprojektorem. Současné prostory nevyhovují požadavkům moderního způsobu výuky
a u některých školních prostor se jedná o provizorní řešení stavu.

Realizací přístavby učebny cizích jazyků podpořené z IROP došlo zároveň k řešení redispozice prostor celé školy (změny u
prostor nespadajících do způsobilých opatření IROP jsme si hradili z vlastních
finančních prostředků) a zajištění bezbariérovosti. Přístavbou byla rovněž navýšena kapacita na 62 žáků, která již v roce 2018/2019 byla využita ze 100%.

Na své náklady jsme provedli veškeré práce stavebního charakteru (rekonstrukce otopné soustavy) nerealizované v podpořených prostorách.